• Hem
 • Politik A-Ö
sida

Politik A-Ö

Här kan du läsa mer om vår politik för Nyköping!
Vill du lära dig mer om Vänsterpartiets nationella politik? Besök Vänsterpartiets centrala sida.

Gå direkt till:

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ

A

Anställningstrygghet

På arbetsplatsen befinner man sig i underläge och det kan vara svårt att engagera sig fackligt. Otrygga anställningar ger helt enkelt otrygga liv. Det vill vi ändra på.

Vi vill också stärka regleringen kring in- och uthyrning av arbetstagare och på sikt förbjuda bemanningsföretag. Vi vill ha en arbetsmarknad för alla – inte bara för chefer och storföretag.

Vänsterpartiet vill:

 • att allmän visstidsanställning avskaffas och att det i stället införs objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt
 • att LAS ändras för att motverka hyvling av den anställdes sysselsättningsgrad, dvs. att arbetsgivaren ger de anställda färre arbetstimmar istället för att säga upp någon
 • att det inte ska vara tillåtet att använda inhyrning för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov
Antirasism

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar och underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och jämlikhet.

Kampen mot rasism måste föras på flera nivåer:

 • mot strukturell rasism och diskriminering
 • mot uttalat rasistiska grupper och partier
 • mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik
 • mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda.
Arbetsmarknad

Vänsterpartiet menar att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Så är det inte idag.

En stor grupp arbetstagare, främst från EU och tredje land men även personer med subventionerade anställningar, har lägre löner och sämre villkor än andra arbetstagare. Oseriösa företag dumpar löner och anställningsvillkor genom att kringgå eller missbruka regelverken. Det vill vi ändra på.

Vänsterpartiet vill:

 • Bygga ut feriepraktiken (ge så många som möjligt ett meningsfullt sommarjobb, bra för bl.a. integration)
  Arbetsmiljö
 • Skapa lokala snabbspår på Campus Nyköping ihop med Arbetsförmedlingen för att få högutbildade nyanlända in på arbetsmarknaden
 • Göra alla yrkesprogram högskoleförberedande
Arbetstidsförkortning

8 timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé. 6 timmars arbetsdag är framtiden! Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid. I dag är många stressade och utbrända. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med familj och fritid – tiden räcker inte till. Det vill vi ändra på.

Vänsterpartiet vill:

 • Genomföra sex timmars arbetsdag allmänt inom den kommunala omsorgsverksamheten

B

Barnrätt

Barnperspektivet ska genomsyra stadens alla verksamheter. Barn saknar den möjlighet som många vuxna har; att skapa sina egna förutsättningar. Därför blir samhällets ansvar för dem väldigt tydligt.

I väntan på att Sverige ratificerar FN:s barnkonvention ska Nyköping se denna som vägledande för beslut som rör barn och unga. Barnperspektiv ska genomsyra alla verksamheter och barnen ses som en tillgång för staden.

Bostäder

Alla människor behöver en bostad. Kommunens planering ska utgå från att skapa områden där människor med olika ekonomiska, sociala och etniska bakgrunder kan bo tillsammans.

Det saknas fortfarande mindre hyreslägenheter och kommunen ska aktivt verka för att ytterligare bostäder byggs. Plånbokens storlek ska inte vara avgörande för valet av bostad.

Vänsterpartiet vill:

 • Verka för att nya bostadsområden planeras så att de innehåller blandade upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och småhus
 • Satsa på små och billiga bostäder till våra ungdomar och studenter

C

Cykel

Att cykla är ett klimatsnällt och tidseffektivt sätt att resa på som dessutom är bra för folkhälsan. Fler behöver välja bort bilen och se cykelns fördelar. Nyköping har många centralt belägna arbetsplatser, vilket möjliggör för många av våra medborgare att cykla till jobbet.

Vänsterpartiet vill:

 • Verka för en allt mer cykelvänlig stad där gång- och cykelbanenätet är säkert och väl underhållet

D

Demokrati

Demokrati innebär att var och ens åsikter, röster och rättigheter har samma tyngd, ett samhälle där olikheter välkomnas och allas potential tas tillvara. Klyftor i samhället som innebär marginalisering och passivitet är demokratins största utmaningar.

I dag upplever inte alla att deras påverkan och medverkan är viktig, men vi tror att lösningarna på Nyköpings utmaningar kommer om fler är med och påverkar dess utveckling. Vi tror att vi tillsammans kan lösa problem som individer inte klarar på egen hand.

Vänsterpartiet vill:

 • Ha ett Nyköping för alla – Inte bara för de rika

E

Ekonomi

Vänsterpartiet vill se en ekonomi för alla – inte bara för några få. Därför vill vi finansiera välfärden genom skatt, istället för genom avgifter.

Energiproduktion

Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.

Vänsterpartiet vill:

 • Att kommunalt ägda fastigheter, så långt som möjligt bör utrustas med solpaneler
Ensamkommande barn

Vänsterpartiet vill se en mänsklig, välkomnande och reglerad flyktingpolitik i Sverige och Europa. En sådan politik tar sin utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan krig, förtryck och förföljelse och kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt.

F

Feminism

Vi i Vänsterpartiet är feminister. Det innebär att vi ser att män överordnas kvinnor i vårt samhälle. Och framför allt innebär det att vi kämpar för att förändra det.

Sedan vi blev det första feministiska partiet i början av 1990-talet har vår politik utvecklats radikalt. Det räcker inte att vara socialist och kämpa för jämlikhet – kvinnoförtrycket är en egen maktstruktur som skär genom samhällsklasser och det måste ofta bekämpas på andra sätt än kapitalismen.

Flyktingmottagande

Ett välfungerande flyktingmottagande är en viktig del i en politik för inkludering och etablering. Mottagandet av människor på flykt ska – från asylprocessen till boendesituationen och etableringen i samhället – präglas av att den enskilda människans rättigheter står i centrum.

Vänsterpartiet vill:

 • Att det ska bli lättare att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en utbildning för de som nyligen har kommit till Sverige
 • Stödja föreningslivets verksamhet för asylsökande och nyanlända, effektivare validering av utländsk utbildning, samt språkundervisning vid folkhögskolan
 • Utreda möjligheten att bygga fler modulhus-bostäder
 • Bygga fler hyresrätter för att minska bostadsköerna
Fritidshem

Vänsterpartiet står bakom den kommunala fritidshemmen i Nyköping!

Vänsterpartiet är inte emot olika pedagogiker grundade i forskning eller kooperativa alternativ, men pengar som boende i Nyköping satsar på utbildning ska användas till utbildning. Vänsterpartiet satsar på Nyköpings barn och personal inte på vinstuttag för privata aktörer.

Vänsterpartiet vill:

 • Lägga resurser på fler vuxna i skolan och därigenom ger lärare möjlighet och tid att vara lärare
Funktionsnedsättning

Vänsterpartiet vill:

 • Funktions och tillgänglighetsanpassa alla kommunens naturbadplatser
Företagande

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Förskola

Vänsterpartiet står bakom den kommunala förskolan i Nyköping! Vi vill på sikt öka tiden i förskolan för barn till föräldrar som är hemma på grund av t ex arbetslöshet.

Vänsterpartiet är inte emot olika pedagogiker grundade i forskning eller kooperativa alternativ, men pengar som boende i Nyköping satsar på utbildning ska användas till utbildning. Vänsterpartiet satsar på Nyköpings barn och personal inte på vinstuttag för privata aktörer.

Vänsterpartiet vill:

 • Satsa så att de barn med störst behov får de resurser som behövs
 • Ge alla möjligheter att utveckla sin kunskap, utvecklas socialt och att lyckas i förskolan
 • Stärka personalen via internutbildningar
 • Underlätta för personal att skaffa pedagogisk utbildning
 • Lägga resurser på fler vuxna i förskolan
 • Minska ohälsan hos vår personal
 • Att alla barn ska ha rätt till 30-timmars förskola
 • Verka för en förskola där ett lustfyllt, nyfiket och utmanande arbetssätt intresserar elever i alla ämnen

G

H

HBTQ-rättigheter

Nyköping ska vara välkomnande, fri från diskriminering och tillgänglig för alla inte bara för några få.

Vänsterpartiet vill:

 • Arbeta för utbildning i genus- och HBTQ-frågor inom hemtjänst och äldreboende
 • Tillsammans med idrottsrörelsen ta krafttag för att motverka den homofobi som kan finnas inom rörelsen och arbeta aktivt med HBTQ-frågor
Hedersvåld

Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa.

Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former. Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning.

Vänsterpartiet vill:

 • Utbilda personal om hedersrelaterat våld i de yrkeskårer som möter människor som är utsatta människor
Hemtjänst

Vänsterpartiet kommer alltid att stödja kooperativa lösningar för hemtjänst och äldreboende. En central roll för en värdig ålderdom är en väl fungerande hemtjänst och det är av stor vikt att hemtjänsten har möjlighet att sörja även för de äldres sociala och psykologiska behov likväl som de rent fysiska.

Detta speciellt som vi vet att ensamhet och isolering är ett stort problem för många äldre. Vi vill därför utöka möjligheterna till dagverksamhet för de äldre som bor hemma.

Vänsterpartiet vill:

 • Stödja kooperativa lösningar för hemtjänst och äldreboende
 • Premiera flerspråkighet hos anställda inom omsorgen
 • Arbeta för utbildning i genusfrågor och HBTQ inom hemtjänst och äldreboende
Hyresrätter

Alla människor behöver en bostad. Kommunens planering ska utgå från att skapa områden där människor med olika ekonomiska, sociala och etniska bakgrunder kan bo tillsammans.

Det saknas fortfarande mindre hyreslägenheter och kommunen ska aktivt verka för att ytterligare bostäder byggs. Plånbokens storlek ska inte vara avgörande för valet av bostad.

Vänsterpartiet vill:

 • Verka för variation i arkitekturen vid nybyggnation
 • Sälja kommunal mark med dubbel markanvisning (du får bygga centralt om du lovar att också bygga i småorter)
 • Verka för att nya bostadsområden planeras så att de innehåller blandade upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och småhus
 • Verka för att all ny- och ombyggnad ska ske med stor hänsyn till miljön. Strandskydd och grönområden ska värnas
 • Satsa på små och billiga bostäder till våra ungdomar och studenter

I

Integration

Första steget till att etablera sig i ett nytt land är att få en bostad. En annan viktig del av integrationen är möjligheten att delta i språkundervisning på introduktionsprogrammet i gymnasiet eller genom SFI på Campus Nyköping.

Det är också viktigt för nyanlända att få en möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden antingen genom validering av avklarad utländsk utbildning, alternativt att få möjlighet att gå en yrkesutbildning.

Vänsterpartiet vill:

 • Att det ska bli lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en utbildning
 • Stödja föreningslivets verksamhet för asylsökande och nyanlända,
 • Effektivisera valideringen av utländsk utbildning,
 • Stödja språkundervisningen på folkhögskolan
Idrott

I Vänsterpartiets Nyköping är idrott och fritid mycket viktiga och förebyggande inslag. Alla ska ha möjlighet att leva ett gott liv med en berikande fritid. För barn och ungdomar är det tydligt att en aktiv fritid förbättrar skolresultaten och motverkar kriminalitet och för äldre stärker det hälsan och ökar livskvaliteten.

Vi vill tillsammans med idrottsrörelsen ta krafttag för att motverka den homofobi som kan finnas inom rörelsen och arbeta aktivt med HBTQ-frågor. Kultur, idrott och fritid i Nyköping ska vara välkomnande, fri från diskriminering och tillgänglig för alla inte bara för några få.

J

Jämlikhet

Målet med vår politik är ett jämlikt Nyköping och en jämlik värld. De globala skillnaderna i välstånd, trygghet, hälsa och möjlighet att överleva är enorma.

Mycket av ojämlikheten förklaras av att ett litet antal människor kontrollerar produktionsmedlen – som råvaror, fabriker och modern teknologi – vilket också ger dessa grupper orimligt stort politiskt inflytande.

Denna maktstruktur hakar i de patriarkala strukturerna: makt och resurser är också ojämlikt fördelade mellan kvinnor och män.

K

Klimat

Klimatkrisen påverkar redan planeten. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste reduceras kraftigt och snabbt. Om klimatmålen ska nås måste svenska utsläpp av växthusgaser minska i snabbare takt.

Detta är också en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna – de välbeställda i världen har orsakat största delen av uppvärmningen men de fattigaste drabbas hårdast.

Vänsterpartiet vill:

 • Att Nyköping antar en omställningsplan med konkreta mål. och åtgärder för att reducera kommunens och Nyköpingsbornas klimatfotavtryck till en nivå som är globalt rimlig
 • Att Nyköping antar en klimatpolicy för offentlig upphandling, representation i tjänsten och vid kommunala evenemang
 • Bygga ut cykel- och gångvägar för att minska bilismen
 • Bygga klimatsmarta hyreslägenheter på redan hårdgjord yta
 • Att köttkonsumtionen i den kommunala verksamheten minskas
Kultur

Ett rikt kultur- och fritidsliv är avgörande för en stad i Nyköpings storlek. Inte bara för att vara en attraktiv stad som lockar människor att flytta hit och bo här, utan främst för att det är satsningar på ett rikare och mer stimulerande och friskare liv. Ska vi på allvar stå för en kultur och fritid för alla så måste den också vara tillgänglig för alla.

För oss i Vänsterpartiet innebär det också kommunalt drivna fritidsgårdar och att de är öppna på loven och på helger.
Den offentliga konsten ska öka och synliggöras mer. Gör den lagliga Graffiti-väggen attraktiv och tillgänglig. Vi tycker det är dags att ta steget och införa en kulturskola utan deltagaravgifter och som når nya grupper.

Vi vill tillsammans med idrottsrörelsen ta krafttag för att motverka den homofobi som kan finnas inom rörelsen och arbeta aktivt med HBTQ-frågor. Kultur, idrott och fritid i Nyköping ska vara välkomnande, fri från diskriminering och tillgänglig för alla inte bara för några få.

Vänsterpartiet vill:

 • Starta sommarkollo för barn och ungdomar på Horsvik
 • Skapa en öppen kulturscen i Gripsholmsparken
 • Satsa på Kulturpeng för aktiva ungdomar utan föreningstillhörighet
 • Verka för kommunalt drivna ungdomsgårdar med kunnig och utbildad personal
 • Verka för att kulturskolan är utan avgifter
 • Bygga om och renovera Culturum och inrätta ett kommunalt drivet café
 • Funktions och tillgänglighetsanpassa alla kommunens naturbadplatser
 • Behålla den legala graffitiväggen

L

Landsbygden

Vi vill att hela vår kommun skall leva. Därför kommer vi att fortsätta att lyssna på våra medborgare i våra mindre orter och på landsbygden. Vi kommer att gå vidare i vårt gemensamma utvecklingsarbete för att bygga bostäder och utveckla service i hela vår kommun.

Vänsterpartiet vill:

 • Satsa på generationsboende på landsbygden

M

Miljö och grönområden

Natur- och grönområden ger oss glädje, men är också fullständigt nödvändiga för att hantera t.ex. dagvatten. Därför vill vi bygga bostäder i första hand på redan hårdgjorda ytor och inte på grönområden.

Träd eller natur som skövlas vid bostadsbyggande ska ersättas. Större hänsyn behöver tas till biologisk mångfald och bevarandet av sällsynta och hotade arter.

Vänsterpartiet vill:

 • Att kommunen använder detaljplaner och markanvisningar för att ställa krav på minimal miljöpåverkan både under byggtiden och under byggnadernas livstid

N

O

P

Q

R

S

Samhällsplanering

Stadens karaktär ändras över tid av naturliga skäl. Men med i en grundläggande planering ska vara ett fokus på naturliga allmänna mötesplatser i form av parker, torg och grönytor. Förtätning är nödvändig och bra men får inte äventyra de målen.

Ett sätt att klara förtätning och samtidigt behålla de gröna oaserna är att bygga på höjden. Men oavsett husets storlek eller höjd är den arkitektoniska utformningen viktig för upplevelsen av staden. Därför vill Vänsterpartiet arbeta för mer spännande utformning av kvarter och enskilda hus.

Vänsterpartiet vill:

 • Att Nyköping ska vara en ekologiskt hållbar, mänsklig och attraktiv stad
 • Att kommunalt ägda fastigheter, så långt som möjligt bör ha solpaneler
 • Verka för variation i arkitekturen vid nybyggnation
 • Sälja kommunal mark med dubbel markanvisning (du får bygga centralt om du lovar att också bygga i småorter)
 • Verka för att all ny- och ombyggnad ska ske med stor hänsyn till miljön. Strandskydd och grönområden ska värnas
 • Att kommunen använder detaljplaner och markanvisningar för att ställa krav på minimal miljöpåverkan både under byggtiden och under byggnadernas livstid
Skatt

En vanlig missuppfattning om Vänsterpartiet är att vi vill ha så höga skatter som möjligt. Det är inte sant. Men vi vill att skattesatsen utgår ifrån välfärdens behov. Så ser det inte ut i dag.

Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som förmår att ge alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi bidrar alla till att göra det möjligt genom att betala skatt, och den allra största delen av kommunernas inkomster kommer från skatter som betalas av människor med vanliga löner.

Men vi vill också använda skatterna till att omfördela mellan rika och fattiga. Därför vill vi öka skatterna för de allra rikaste. Idag är skattesystemet riggat för de rika. Faktum är att Sverige är det land inom EU:s kärnländer som har det minst omfördelande skattesystemet.

Sverige hör till de få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller en fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde. Idag är det ofta så att små lokala företag betalar mer i skatt än stora vinstrika multinationella företag. Det är inte rimligt.

Vänsterpartiet vill:

 • höja skatten för de allra rikaste
Skola

Vänsterpartiet står bakom den kommunala skolan i Nyköping – för alla barns och elevers rätt till utbildning med kvalitet.

Vänsterpartiet är inte emot olika pedagogiker grundade i forskning eller kooperativa alternativ, men pengar som boende i Nyköping satsar på utbildning ska användas till utbildning.

Marknadsskolan undergräver också kommunens möjligheter till en långsiktig och hållbar planering av skolans dimensionering. Därför satsar Vänsterpartiet på Nyköpings barn och personal, inte på vinstuttag för privata aktörer.

I Nyköpings skolor ska alla elever känner sig trygga, sedda och ges möjlighet att utvecklas fullt ut. Vänsterpartiet vill satsa extra på eleverna som har störst behov och samtidigt ge alla elever utmaningar och stöd att lära mer. Vi vill även se över hur vi bäst möter våra elever inom särskolan och garanterar deras rätt till utbildning.

Vi vill satsa på fler vuxna i skolan t.ex i form av elevassistenter, socionomer eller vaktmästare. Det avlastar lärarna och ger dem tid att fokusera på att vara lärare. På sikt minskar det ohälsan både hos personal och elever och ger bättre kunskapsresultat.

Skillnaden mellan flickor och pojkars resultat är alldeles för stora. Vi måste arbeta extra för att stärka pojkarnas resultat utan att det drabbar flickornas.

Vänsterpartiet vill:

 • Satsa så att de barn med störst behov får de resurser som behövs
 • Ge alla möjligheter att utveckla sin kunskap, utvecklas socialt och att lyckas i skolan
 • Stärka personalen via internutbildningar
 • Underlätta för personal att skaffa pedagogisk utbildning
 • Lägga resurser på fler vuxna i skolan och därigenom ger lärare möjlighet och tid att vara lärare
 • Minska ohälsan hos vår personal
 • Att alla barn ska ha rätt till 30-timmars förskola
 • Verka för en skola där ett lustfyllt, nyfiket och utmanande arbetssätt intresserar elever i alla ämnen
 • Att elever som slutar årskurs 9 ska ha behörighet och vilja att läsa vidare
Sociala omsorg

Vänsterpartiet ser det som en självklarhet att visa solidaritet med utsatta människor. I ett solidariskt samhälle stöttar vi människor som på ett eller annat sätt far illa och behöver samhällets stöd. Grunden för ett välfärdssamhälle är att människor har rätt till arbete, bostad och ett socialt skyddsnät.

Vänsterpartiet vill:

 • Ha ett större samarbete mellan nämnder och verksamhet, så att man alltid sätter människors behov i första rum
 • Utveckla OFTA (Omvandling från ekonomiskt bistånd till arbete) så att det omfattar hela kommunens verksamheter
 • Skapa stöd till socialt verksamma föreningar
 • Utöka insatser för missbruksvård på hemmaplan
 • Utreda möjligheten att inför Bostad först-metoden i kommunen

T

Trafik

En hållbar trafik med klimatvänliga transportmedel i fokus. Vi vill se större satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelbanor.

Vänsterpartiet vill:

 • Införa P-tavlor vid infarter med visning av lediga p-platser
 • Att ett kommunalt p-hus ska byggas
 • Stänga av Östra Storgatan för biltrafik
 • Utreda möjligheten till persontrafik på TGOJ-banan
 • Billigare eller avgiftsfri kollektivtrafik

U

Utbildning

Förutsättningen för ett demokratiskt samhälle är upplysta och medvetna medborgare. Förutom undervisning av hög kvalitet krävs då också att skolor har elever från många olika delar av samhället.

De yrkesinriktade programmen på gymnasiet ska inte ha en lägre ambition beträffande undervisning i svenska språket eller kärnämnen. Gymnasievalet ska inte stänga elever ute eller begränsa dem för studier och arbetsliv senare i livet genom att frånta dem möjlighet till högre studier.

Vänsterpartiet vill:

 • Bygga ut feriepraktiken (ge så många som möjligt ett meningsfullt sommarjobb, bra för bl.a. integration)
 • Skapa lokala snabbspår på Campus Nyköping ihop med Arbetsförmedlingen för att få högutbildade nyanlända in på arbetsmarknaden
 • Verka för fler högskoleprogram på Campus Nyköping
 • Utöka och göra vuxenutbildningen lättillgänglig och flexibel samt satsning på validering och förbättrad SFI undervisning i kommunal regi
 • Göra alla yrkesprogram högskoleförberedande
 • Utveckla verksamheten på Kommunservice Brandkärr
 • Tillgodose behovet av särskilt stöd till elever med svårigheter

V

Vinster i välfärden

Välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare. Vänsterpartiet vill stoppa vinstjakten i välfärden och återta mer av vår verksamhet i kommunal regi.

Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster.  Men vi jobbar hårt för att garantera att skattepengarna går till det de faktiskt är ämnade för; vår välfärd.

Vänsterpartiet vill:

 • Stoppa vinstjakten inom skolan, vuxenutbildningen, äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen
 • Kommunalisera mer av Nyköpings välfärd, t.ex. skolor, LSS-boenden och äldreboenden
 • Öka personaltätheten i våra välfärdsverksamheter
 • Vid upphandlingar alltid lägga egen regi-anbud för att se om Nyköping kan driva verksamheten med högre kvalitet
Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism, terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet ska bekämpas på ett effektivt sätt med både ett omfattande förebyggande arbete och med lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en rättsstat.

Vi anser att det förebyggande arbetet är mycket viktigt och – i de flesta fall – ett mer effektivt sätt att förhindra brottslighet jämfört med vad hot om fängelse och andra repressiva åtgärder är. Förebyggande åtgärder står dock inte i motsättning till straff. Människor som begår olika brottsliga handlingar ska givetvis ställas inför rätta och lagföras.

W

X

Y

Z

Å

Ä

Äldreomsorg

Som äldre har man självklar rätt till ett värdigt liv och en god omvårdnad när det behövs. Äldreomsorgen ska präglas av respekt, integritet och ge möjlighet att leva som självständig individ hela livet.

Det är viktigt att det är behoven som får styra och inte plånboken, dvs. att våra gemensamma resurser fördelas på ett rättvist sätt. Hemtjänsten ska också vara likvärdig oavsett var i kommunen man råkar bo.

Vänsterpartiet kommer att verka för att på ett tidigt stadium se behovet av nya äldreboenden. Att planera in nya boenden tillsammans med andra verksamheter, såsom t ex förskolor ger ett levande samhälle och integrerar olika åldersgrupper. Vänsterpartiet vill verka för generationsboende i hela kommunen.

Vänsterpartiet kommer alltid att stödja kooperativa lösningar för hemtjänst och äldreboende.
En central roll för en värdig ålderdom är en väl fungerande hemtjänst och det är av stor vikt att hemtjänsten har möjlighet att sörja även för de äldres sociala och psykologiska behov likväl som de rent fysiska.

Detta speciellt som vi vet att ensamhet och isolering är ett stort problem för många äldre. Vi vill därför utöka möjligheterna till dagverksamhet för de äldre som bor hemma.

Vänsterpartiet vill:

 • Genomföra sex timmars arbetsdag allmänt inom den kommunala omsorgsverksamheten
 • Satsa på generationsboende på landsbygden
 • Stödja kooperativa lösningar för hemtjänst och äldreboende
 • Premiera flerspråkighet hos anställda inom omsorgen
 • Arbeta för utbildning i genusfrågor och HBTQ inom hemtjänst och äldreboende
 • Utöka dagverksamheten för äldre

Ö

Dela den här sidan:

Kopiera länk