Nyköping

Motion om solceller

De senaste åren har varit explosiv när det gäller solceller. Priserna har fallit markant, intresset har allmänt ökat och idag är solenergi den energiform som har högst stöd hos svenska folket.

Solceller är ett enkelt och driftsäkert sätt att producera el på ett förnybart och utsläppsfritt sätt. I många kommuner runt om landet har mot den bakgrunden solcellsanläggningar vuxit fram. De finns i mycket stort format i Göteborg, men även i t ex Varberg (jämförbart med Nyköping) och Säffle.

Företag och privatpersoner som av olika skäl inte på egen hand kan investera i egen solenergi kan på detta sätt bidra till en mer hållbar framtid.

Anläggningen bör placeras väl synlig och vara förberedd för att kunna ta emot studiebesök där skolelever får möjlighet följa produktionen vid anläggningen som ett led i undervisningen om energi och miljö. På så sätt kan den utgöra en kunskapsbank och även ge inspiration till kommuninvånare och gäster utifrån.

En solcellsanläggning kan förväntas leverera el under minst 30 år med små drifts- och underhållskostnader. De  erfarenheter som finns visar dessutom att både energin och koldioxiden vid tillverkningen är återbetald på mindre än 10 år.

Ägarformerna varierar idag över landet delvis beroende på om respektive kommun har ett eget energibolag eller inte. Lämplig form för Nyköpings kommun får utredas.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en solcellspark enligt motionens
    intentioner
  • att företag, privatpersoner, föreningar och kommunala förvaltningar ska kunna köpa och äga
    andelar
  • att solcellsparken ges en synlig placering samt ges möjlighet till visningar och studiebesök
Foto: Holger Ellgaard / Wikipedia

Dela den här sidan:

Kopiera länk