Behoven av att genomföra radikala åtgärder för att bromsa klimatförändringarna är stora. I stället för att som regeringen satsa på nya vägar vill vi förbättra och öka möjligheterna att åka kollektivt och med järnväg. Sammanlagt satsar vi de närmaste tre åren över 27 miljarder mer i vårt budgetförslag än regeringen för att minska vägtransporterna och miljöbelastningen. Vägtrafiken står för i dag för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Trafiken kommer att fortsätta att vara den stora klimatboven om vi inte är beredda på radikalt nytänkande. Det måste bli ett verkligt alternativ för fler att åka kollektivt i stället för bil. Vänsterpartiet vill som en åtgärd för att uppnå detta genomföra försök med avgiftsfri kollektivtrafik, så kallad klimattaxa.

 Vi har i vårt budgetförslag i riksdagen finansierat ett sådant försök i ett storstadslän och ett glesbygdslän. Vi skulle gärna se att Södermanlands län ingick i ett sådant försök så att länsinvånarna kan använda sig av kollektiva färdmedel utan kostnad.
Med statliga bidrag skulle förlorade biljett intäkter ersättas under period på 4-5 år. Dessutom ingår stöd till inköp av nya fordon till trafikhuvudman.
Dagens avgifter uppfattas av många som höga, inte minst av pensionärer, låginkomsttagare och ungdomar. Om det är dyrare att ta bussen till jobbet jämfört med den egna bilen, så är det inte konstigt att många väljer att inte åka kollektivt.

Vi vill betona att detta bara är ett av en rad förslag vänsterpartiet har för att öka resandet med buss och järnväg. Inget annat parti gör så stora satsningar som vänsterpartiet på att förbättra tillgänglighet och kvalité på kollektivtrafiken. Vi anser att det är hög tid att kollektivtrafiken blir en grundläggande samhällsservice. Därför har vi även anslagit 5 miljarder under en treårsperiod till kommuner och landsting för att stärka trafikhuvudmännen i länen. Vårt anslag skulle t.ex. under 2008 räcka för inköp av 12 ledade biogasbussar i Södermanlands län. Vi anser att resenärer måste kunna lita på att kollektivtrafiken fungerar och är tillförlitlig. I detta har även staten ett stort ansvar.

Vår järnvägstrafik är avgörande för hållbara transporter av både gods och människor. Sammanlagt avsätter vi mellan 2008 och 2019 så mycket som 42 miljarder mer till järnvägar än vad regeringen gör. Med vårt budgetförslag skulle t.ex. det viktiga dubbelspåret mellan Stockholm och Nyköping bli verklighet. I Flen skulle bangårdsombyggnaden kunna startas. Det är bara några exempel på objekt som våra anslag kommer att möjliggöra för en stark regional järnvägstrafik och effektivt klimatarbete.
Peter Pedersen
riksdagsledamot (v)
Lotta Johnsson Fornarve
distriktsordförande (v) Södermanland
Staffan Folke
distriktsstyrelsen (v)