Redan idag skördar klimatförändringarnas framfart liv, hindrar fattigdomsbekämpning och utrotar växt- och djurarter från vår planet. Stora förväntningar på resultaten från FN: s klimattoppmöte som pågår fram till den 14 december på Bali.

  

Nu måste världens ledare möta upp mot oansvariga marknadsaktörer som lobbar för urvattnade miljölagar och gratis utsläpp av växthusgaser. Vi uppmanar regeringen att på klimatmötet och i kommande FN- förhandlingar agera för åtminstone sex nödvändiga åtgärder: 1) rättvisa klimatmål utifrån utsläpp per person, 2) global skatt på växthusgaser, 3) klimattullar mot USA som inte deltar i klimatarbetet, 4) åtgärdsplaner för minskad köttkonsumtion och förlust av naturskog, 5) ökat klimatbistånd samt att 6) införa genusperspektiv i klimatpolitiken.

 Regeringens politik på de här områdena är hittills tyvärr famlande. Vi ser nu bl.a. en orimlig urholkning av det svenska biståndet genom att de klassar skuldavskrivningar och flyktingmottagande i Sverige som bistånd.

 De agerar mot EU:s krav att Sverige ska öka andelen förnybar energi, de satsar på motorvägar och skrotar det effektiva Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP.

 Vi som bor i Sverige står jämförelsevis för en stor del av de globala utsläppen per person. Istället för regeringens skattesänkningar vill vi satsa på klimatinvesteringar och klimatbistånd motsvarande en procent av Sveriges BNP. Vi vill bl.a. införa klimattaxa dvs. avgiftsfri kollektivtrafik och kraftigt bygga ut järnvägen för att styra mot en klimatbalans. Vi hoppas att regeringen kommer till insikt om att även om internationella beslut är avgörande för framtiden är det här på hemmaplan vi konkret kan minska vår klimatpåverkan.

Staffan Folke